شماره: 11942/200

تاریخ: 22/5/1390

پیوست: دارد

 
بسمه تعالی

بخشنامه به کلیه دستگاه‌های اجرایی مشمول ماده 5  قانون مدیریت خدمات کشوری

دستورالعمل اجرایی ارزیابی عملکرد کارمندان

 

در اجرای تبصره بند «ب» ماده (1) آیین‌نامه اجرایی مواد 81 و 82 موضوع تصمیم نامه شماره 4225/44327 تاریخ 14/1/1389 وزیران عضو کمیسیون امور اجتماعی و دولت الکترونیک، آیین‌نامه اجرایی بند3 ماده 48 قانون مدیریت خدمات کشوری به شماره 231327/ت43915ک تاریخ 21/11/1388، اجرای تبصره بند 2 قسمت ب بخشنامه شماره 55588/200 تاریخ27/10/1389 و در راستای استقرار نظام مدیریت عملکرد در حوزه مدیران و کارمندان، «دستورالعمل اجرایی ارزیابی عملکرد کارمندان» مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری، به شرح زیر تصویب و ابلاغ می‌شود.

 

ماده 1- تکالیف عمومی

1- دستگاه‌های اجرایی مکلفند؛ اهداف عملیاتی سالیانه هر یک از معاونت‌ها، سازمان‌ها، دستگاه‌های استانی و واحدهای تابعه خود را طبق دستورالعمل اجرایی استقرار نظام مدیریت عملکرد (دستورالعمل شماره 27911/200 تاریخ 28/5/1389)، تعیین و حداکثر تا پایان فروردین ماه هر سال برای اجرا در همان سال ابلاغ نمایند.

2- معاونت‌ها، سازمان‌ها، دستگاه‌های استانی و واحدهای تابعه تمام دستگاه‌های اجرایی موظفند اهداف عملیاتی ابلاغ شده را در قالب شاخص‌های قابل اندازه‌گیری تعریف و آن را مبنای ارزیابی عملکرد مدیران و کارمندان هریک از واحدهای تحت پوشش خود قرار دهند.

تبصره 1: شاخص‌های مذکور باید به همراه برش‌ها و استاندارد برنامه‌ای مربوط حداکثر تا پانزدهم اردیبهشت ماه هر سال در قالب فرم مربوط به شاخص‌های اختصاصی به مدیران و کارمندان واحدهای تحت پوشش ابلاغ گردد.

تبصره 2: معاونت‌ها، سازمان‌ها، دستگاه‌های استانی و واحدهای تابعه تمام دستگاه‌های اجرایی می‌توانند برای اجرای برنامه‌های عملیاتی و تحقق اهداف تعیین‌شده در چارچوب مواد 13 و 16 قانون مدیریت خدمات کشوری و دستورالعمل مربوط، با مدیران واحدها تفاهم‌‌نامه امضا نمایند.

تبصره 3: سقف امتیاز تعیین‌شده برای هر یک از شاخص‌های اختصاصی بر اساس میزان اهمیت و اولویت، به تایید بالاترین مقام دستگاه می‌رسد.

3- دستگاه‌های اجرایی مکلفند نظام مدیریت عملکرد مدیران و کارمندان خود را مکانیزه نمایند، به طوری که قابلیت لینک به سامانه جامع نظام مدیریت عملکرد مستقر در سطح دستگاه را داشته باشد.

تبصره - ستون مربوط به تحلیل عملکرد (در فرم‌های ارزیابی عملکرد) از اهمیت بالایی برخوردار است. بنابراین دستگاه‌ها مکلفند نقاط قوت، نقاط قابل بهبود و اقدام‌های لازم برای بهبود عملکرد را بررسی و تحلیل نموده و بر اساس آن تغییرات لازم را در برنامه‌های اجرایی، نحوه اجرا، توانمندسازی کارمندان و ... برای سال آتی اعمال نموده و با همکاری کارکنان نسبت به تحقق نقاط قابل بهبود اقدام نمایند.

4- حیطه شمول هریک از فرم‌های ارزیابی موضوع این دستورالعمل عبارتند از:

الف- فرم‌ ارزیابی عملکرد مدیران میانی(فرم شماره 1) برای ارزیابی معاونین سازمان‌ها، موسسات و شرکت‌ها، مدیران کل، مدیران، معاونین مدیرکل (به غیر از مدیران واحدهای استانی) و مشاغل همتراز.

ب- فرم‌ ارزیابی عملکرد مدیران پایه(عملیاتی) و سرپرستان(فرم شماره 2) برای ارزیابی رییس اداره، قسمت، گروه و مشاغل همتراز.

ج‌-      فرم ارزیابی عملکرد کارمندان (فرم شماره 3) برای ارزیابی تمامی کارمندان[1] در سطوح مختلف مورد استفاده قرار می‌گیرد.

تبصره 1- مدیران دستگاه‌های اجرایی مستقر در استان‌ها بر اساس شاخص‌های عمومی و اختصاصی ارزیابی عملکرد موضوع بندهای (الف) و (ب) آیین‌نامه اجرایی مواد 81 و 82 قانون مدیریت خدمات کشوری و با رعایت ماده (3) بخشنامه شماره 27911/200 تاریخ 28/5/1389 مورد ارزیابی قرار خواهند گرفت.

تبصره 2- فرم‌های ارزیابی عملکرد استانداران و فرمانداران توسط وزارت کشور تهیه و پس از تایید معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس‌جمهور ابلاغ خواهد شد.

 


ماده 2-  نحوه تکمیل فرم‌های ارزیابی عملکرد

1- امتیازها: مجموع امتیاز در هر سطح ارزیابی 100 می‌باشد که 40 امتیاز مربوط به شاخص‌های اختصاصی و 60 امتیاز مربوط به شاخص‌های عمومی است.

2- فرم‌های ارزیابی عملکرد: فرم‌های ارزیابی عملکرد تمام سطوح از دو بخش اصلی به شرح زیر تشکیل شده‌است:

   الف) شاخص‌های اختصاصی: در برگیرنده شاخص‌های اختصاصی مدیران و کارمندان بوده و ستون‌های؛ «محورهای ارزیابی»، «شاخص‌های ارزیابی»، «واحد سنجش»، «هدف مورد انتظار» و «سقف امتیاز»  مطابق بندهای (1) و (2) ماده یک این دستورالعمل توسط هر یک از واحدهای سازمان تکمیل و در اختیار ارزیابی شوندگان قرار می‌گیرد.

ب) شاخص‌های عمومی: دربرگیرنده شاخص‌های عمومی و توانمندسازها می‌باشد. این شاخص‌ها در تمامی دستگاه‌های اجرایی، مشترک و شامل پنج محور؛ «ابتکار و خلاقیت»، «مهارت‌ها و توانمندی‌ها»، «خدمات برجسته»، « آموزش» و «رضایت ارباب رجوع» است. امتیاز دو محور «مهارت‌ها و توانمندی‌ها» و «خدمات برجسته» بر اساس نتیجه به دست آمده از بخش (الف) همین بند تعیین خواهد شد.

تبصره 1- فرم های ارزیابی عملکرد توسط ارزیابی شونده تکمیل شده و توسط ارزیابی کننده(مدیر واحد) تایید می شود. نتایج ارزیابی پس از بررسی مدارک و مستندات و تایید نهایی توسط کمیته تحول اداری، قابل استناد می باشد.

تبصره 2- دستگاه‌های اجرایی می‌توانند به منظور ارزیابی دقیق‌تر شاخص‌های عمومی، شیوه‌نامه اجرایی متناسب با شرایط و ویژگیهای دستگاه تدوین و پس از تایید معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس‌جمهور اجرا نمایند.

ماده 3- نحوه ارتقاء رتبه شغلی باتوجه به امتیاز مکتسبه از ارزیابی

- میانگین امتیاز مکتسبه از مجموع امتیازات شاخص های عمومی و اختصاصی در طول دوره، مبنای امتیازدهی برای ارتقای رتبه کارمندان (با رعایت سایر شرایط) می‌باشد.

 تبصره 1- ارتقاء به رتبه‌های خبره و عالی مستلزم مستندسازی تجربیات توسط کارمندان می باشد. تجربیات مدون شده دارای ویژگیهای زیر بوده و با تایید کمیته مربوط قابل اعمال می‌باشد:

1-    تجربیات بایستی مرتبط با شغل مورد تصدی باشد.

2-    برای کسب رتبه‌های پیشین استفاده نشده باشد.

3-  مسائل، چالشها و مشکلات (موانع، محدودیت‌ها، فرصت‌ها و تهدیدها) مرتبط با شغل را که بر اثر تجربیات کارمندان شناسایی شده، بیان نماید.

  4- نتیجه‌گیری و راه حل‌های مناسب جهت رفع موانع و مشکلات ارائه گردد.

تبصره 2- کارمندانی که طبق بخشنامه شماره 55588/200 تاریخ 27/10/1389، دارای شرایط ارتقاء به رتبه های پایه، ارشد، خبره و عالی هستند، می توانند اقدام به ارائه تقاضای خود به واحد ذیربط (امور اداری یا عناوین مشابه) نمایند. واحد ذیربط موظف است با رعایت مفاد این دستورالعمل و بخشنامه مذکور اقدام نماید.

تبصره 3- امتیازات کسب شده و مستندات ارائه شده در فاصله هر رتبه صرفا برای ارتقای همان رتبه ملاک عمل خواهد بود و برای ارتقاهای بعدی قابل محاسبه نیست.

تبصره 4- دستگاه‌های اجرایی موظفند، کارمندان خود را به نحوی ارزیابی نمایند،که تخصیص رتبه‌های؛ ارشد، خبره و عالی از سطوح پایین تا عالی سازمانی به صورت هرم، در آن دستگاه شکل بگیرد. معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس‌جمهور بر اجرای این بند نظارت خواهد نمود.

 

ماده 4- نتایج حاصل از ارزیابی عملکرد فرد در ماموریت‌های سازمان

1-  مدیران و کارمندانی که مجموع امتیاز ارزیابی عملکرد آنها در پنج سال متوالی حداقل 85 درصد باشد، از یک طبقه شغلی تشویقی (حداکثر یک بار در طول خدمت) برخوردار می‌شوند.

2-  نتایج حاصل از ارزیابی عملکرد مدیران و کارمندان، مبنای پرداخت هرگونه پاداش (به استثنای پاداش مربوط به ماده 20 قانون مدیریت خدمات کشوری) از جمله؛ پاداش خدمات برجسته موضوع بند الف ماده 50 قانون برنامه پنجم توسعه می‌باشد.

3-  مدیران و کارمندانی که مجموع امتیاز ارزیابی عملکرد آنها در سه سال متوالی یا پنج سال متناوب حداقل 85 درصد باشد، در معرفی به دوره‌های آموزشی خارجی (بورس) از اولویت برخودار هستند.

تبصره - بهره‌مندی مدیران، کارمندان و مدیران واحدهای استانی از مزایای فوق‌الذکر، منوط به کسب رتبه متوسط یا بالاتر دستگاه از ارزیابی عملکرد(موضوع ردیف ب بند 6 ماده 68 قانون مدیریت خدمات کشوری) می‌باشد.

4-  کسب حداقل 85 درصد از مجموع امتیاز ارزیابی عملکرد کارمندان در سال قبل، برای هرگونه ارتقاء شغلی از جمله؛ انتصاب در پست‌های مدیران پایه الزامی است.در مورد مدیران میانی، میانگین امتیاز دو سال گذشته مبنای عمل می باشد.

5-  مدیران و کارمندانی که امتیاز ارزیابی عملکرد آنها در سه سال متوالی یا چهار سال متناوب از پنجاه درصد کل امتیازات پیش‌بینی شده کمتر باشد (موضوع آیین نامه اجرایی بند 3 ماده 48 قانون مدیریت خدمات کشوری به شماره 231327/ت 43915 ک تاریخ 21/11/1388 ) در صورت نداشتن شرایط بازنشستگی، بازخرید می‌گردند.

تبصره 1- امتیازهای مطرح شده در بندهای 1 تا 4 این ماده در خصوص شاغلین مصداق دارد و شامل بازنشستگان نخواهد بود. 

تبصره 2- در خصوص مدیران دستگاه‌های استانی، بر اساس نتایج حاصل از اجرای تبصره 1 بند 4 ماده 1 این دستورالعمل، رفتار خواهد شد.

ماده 5- از تاریخ تصویب این دستورالعمل تمامی بخشنامه‌ها، آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های مغایر با این دستورالعمل لغو می‌گردد.  

ماده 6- مسئولیت اجرا و  نظارت بر این دستورالعمل در دستگاه‌های اجرایی به عهده دفاتر ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات (مدیریت عملکرد) بوده و دفاتر منابع انسانی و تحول اداری استانداری‌ها مسئول نظارت بر نحوه اجرا در دستگاه‌های اجرایی استان می‌باشند.                                  

                                                           

 

                                                                           لطف‌ا... فروزنده دهکردی

 

 

 

 

 

 

 

توجه- تکمیل فرم نیازمند مطالعه دقیق این مصوبات می باشد: تصمیم نامه شماره 4225/44327 تاریخ 14/1/1389، دستورالعمل شماره 27911/200 تاریخ 28/5/1389، بخشنامه شماره 43512/200 تاریخ 22/8/1389، تصویب نامه شماره 6653/206 تاریخ 23/3/1390، بخشنامه شماره 55588/200 تاریخ27/10/1389، آیین نامه شماره 231327/ت43915ک تاریخ 21/11/1388، بخشنامه شماره 14593 /200 تاریخ 21/2/1388، تصویب نامه شماره 76294/ت36095هـ تاریخ 10/4/1388 و دستورالعمل تکمیل همین فرم ها

 

 

 

فرم شماره (1) محورها و شاخص های ارزیابی عملکرد مدیران میانی

مشخصات ارزیابی شونده:

1- نام دستگاه:  ..................................................

2- نام و نام خانوادگی: ...................................

3- کد ملی:  .........................................

4- عنوان پست سازمانی: ..................................

5- واحد سازمانی:  ..........................................

6- دوره ارزیابی از تاریخ 1/1/  13  تا تاریخ  29/12/  13

الف) شاخص‌های اختصاصی

 شرح

 

ردیف   

محورهای ارزیابی[2]

شاخص های ارزیابی[3] (ماموریت‌های محوله)

واحد سنجش

هدف مورد انتظار

سقف امتیاز

عملکرد

امتیاز مکتسبه[4]

تحلیل عملکرد(علل عدم تحقق اهداف، نقاط قوت و ضعف و ارایه راهکارها)[5]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

جمع امتیاز

40

 

 

 

                     

 

فرم شماره (1) محورها و شاخص های ارزیابی عملکرد مدیران میانی (ادامه)

  شرح

 

ردیف   

محورها

ب) شاخص‌های عمومی

سقف امتیاز

امتیاز مکتسبه

تحلیل عملکرد(علل عدم تحقق اهداف، نقاط قوت و ضعف و ارایه راهکارها)

1

ابتکار و خلاقیت

-برنامه‌ریزی (معیارهایی مانند:پایش مستمر اهداف واحد و کارمندان  تحت مدیریت، بررسی و تحلیل ستون "تحلیل عملکرد" فرم ارزیابی عملکرد کارمندان و تهیه و تنظیم به موقع اهداف شغلی و برنامه های توسعه کارمندان و واحد تحت مدیریت بر اساس تحلیل عملکرد و ...)(با نظر مدیر مستقیم ؛ عالی تا 7 امتیاز، خوب تا 5 امتیاز، متوسط تا 3 امتیاز )

- توانایی در تقسیم کار و گروه‌بندی فعالیت‌ها(با نظر مدیر مستقیم ؛ عالی تا 7 امتیاز، خوب تا 5 امتیاز، متوسط تا 3 امتیاز )

-مستندسازی تجربیات[6] (در سطح کشور تا 7 امتیاز، در سطح دستگاه تا 5 امتیاز ، در سطح معاونت دستگاه تا 3 امتیاز و در سطح واحد دستگاه تا 2 امتیاز)

10

 

 

 

ارایه پیشنهاد برای بهبود انجام وظایف (در سطح واحد دستگاه تا 3 امتیاز(با تایید مدیر واحد) و در سطح دستگاه تا 7 امتیاز )

ارایه طرح‌های اجرایی(با تأیید دفتر طرح و برنامه دستگاه تا 4 امتیاز، طرح منجر به صدور مصوبه یا بخشنامه تا 7 امتیاز و طرح منجر به تصویب قانون تا 10 امتیاز)

دریافت تشویق ها شامل: نشانهای دولتی و تقدیرنامه از رییس‌جمهور(10امتیاز)، وزیر یا معاون رییس‌جمهور(8امتیاز)، معاون وزیر و مقامات همطراز (7 امتیاز)، استاندار(8 امتیاز)،معاونان دستگاه‌های وابسته(5امتیاز)، مدیرکل یا مقامات همطراز(4امتیاز) و مقامات پایین‌تر(2امتیاز)، کسب عنوان کارمند نمونه(10امتیاز)، دریافت تقدیرنامه طبق ضوابط طرح تکریم(5امتیاز)

10

 

 

2

و

3

مهارتها و توانمندیها و خدمات برجسته : امتیاز این دو محور بر اساس نتیجه به دست آمده از بخش الف همین فرم تعیین می‌گردد.

40

 

4

آموزش

- آموزش به هر همکار با تأیید همکار و مدیر واحد 2 امتیاز(حداکثر 10 امتیاز)

- تدریس در زمینه شغل مورد تصدی در دوره‌های عمومی یا تخصصی (با تایید مدیر تا 10 امتیاز)

- کسب موفقیت‌های ویژه شامل:(دریافت تاییدیه و جایزه از مراکز معتبر تخصصی مرتبط(10 امتیاز)، تالیف یا ترجمه کتاب در زمینه شغلی(تالیف 20 و ترجمه 10 امتیاز) ، تالیف یا ترجمه مقاله در زمینه شغلی(تالیف10 و ترجمه 5 امتیاز) ، سخنرانی در همایش علمی مرتبط(10 امتیاز) و تدوین گزارش تخصصی مرتبط با شغل با تایید بالاترین مقام دستگاه(10 امتیاز))

20

 

5

رضایت ارباب رجوع

- رضایت مندی از کارمندان دارای ارباب رجوع (بر اساس نظرسنجی انجام شده؛ عالی تا 10 امتیاز، خوب تا 7 امتیاز، متوسط تا 4 امتیاز )

-رضایت از کارمندان بدون ارباب رجوع (با نظر مدیرمسئول و با در نظر گرفتن معیارهای؛ رعایت شعائر و اخلاق اسلامی در محیط کار، رعایت انضباط اداری شامل؛ حضور به موقع در جلسات و انجام به موقع وظایف و تکالیف محوله) (عالی تا 10 امتیاز، خوب تا 7 امتیاز، متوسط تا 4 امتیاز )

-رضایت همکاران (عالی تا 10 امتیاز، خوب تا 7 امتیاز، متوسط تا 4 امتیاز )

20

 

جمع کل

100

 

 

 تایید ارزیابی شونده:(نام و نام‌خانوادگی، تاریخ و امضا)                                                                                              تایید ارزیابی کننده:(نام و نام‌خانوادگی، تاریخ و امضا)

 

 

 

 

 

توجه- تکمیل فرم نیازمند مطالعه دقیق این مصوبات می باشد: تصمیم نامه شماره 4225/44327 تاریخ 14/1/1389، دستورالعمل شماره 27911/200 تاریخ 28/5/1389، بخشنامه شماره 43512/200 تاریخ 22/8/1389، تصویب نامه شماره 6653/206 تاریخ 23/3/1390، بخشنامه شماره 55588/200 تاریخ27/10/1389، آیین نامه شماره 231327/ت43915ک تاریخ 21/11/1388، بخشنامه شماره 14593 /200 تاریخ 21/2/1388، تصویب نامه شماره 76294/ت36095هـ تاریخ 10/4/1388 و دستورالعمل تکمیل همین فرم ها

 

 

 

فرم شماره (2) محورها و شاخص های ارزیابی عملکرد مدیران پایه

مشخصات ارزیابی شونده:

1- نام دستگاه:  ..................................................

2- نام و نام خانوادگی: ...................................

3- کد ملی:  .........................................

4- عنوان پست سازمانی: ..................................

5- واحد سازمانی:  ..........................................

6- دوره ارزیابی از تاریخ 1/1/  13  تا تاریخ  29/12/  13

الف) شاخص‌های اختصاصی

 شرح

 

ردیف   

محورهای ارزیابی[7]

شاخص های ارزیابی[8] (ماموریت‌های محوله)

واحد سنجش

هدف مورد انتظار

سقف امتیاز

عملکرد

امتیاز مکتسبه[9]

تحلیل عملکرد(علل عدم تحقق اهداف، نقاط قوت و ضعف و ارایه راهکارها)[10]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

جمع امتیاز

40

 

 

 

                     

 

فرم شماره (2) محورها و شاخص های ارزیابی عملکرد مدیران پایه (ادامه)

  شرح

 

ردیف   

محورها

ب) شاخص‌های عمومی

سقف امتیاز

امتیاز مکتسبه

تحلیل عملکرد(علل عدم تحقق اهداف، نقاط قوت و ضعف و ارایه راهکارها)

1

ابتکار و خلاقیت

- مشارکت با مدیر بالادستی در ارتباط با استقرار نظام برنامه‌ریزی (معیارهایی مانند: پایش مستمر اهداف واحد و کارمندان  تحت سرپرستی، بررسی و تحلیل ستون "تحلیل عملکرد" فرم ارزیابی عملکرد کارمندان ، تهیه و تنظیم به موقع اهداف شغلی و برنامه های توسعه کارمندان  واحد تحت سرپرستی بر اساس تحلیل عملکرد)(با نظر مدیر مستقیم ؛ عالی تا 8 امتیاز، خوب تا 5 امتیاز، متوسط تا 3 امتیاز )

-استفاده از فناوریهای نوین و نرم‌افزارهای کاربردی در انجام وظایف (با نظر مدیر مستقیم ؛ عالی تا 5 امتیاز، خوب تا 3 امتیاز، متوسط تا 2 امتیاز )

- توانایی در تقسیم کار و گروه‌بندی فعالیت‌ها(با نظر مدیر مستقیم ؛ عالی تا 7 امتیاز، خوب تا 5 امتیاز، متوسط تا 3 امتیاز )

-مستندسازی تجربیات[11] (در سطح کشور تا 7 امتیاز، در سطح دستگاه تا 5 امتیاز ، در سطح معاونت دستگاه تا 3 امتیاز و در سطح واحد دستگاه تا 2 امتیاز)

10

 

 

 

ارایه پیشنهاد برای بهبود انجام وظایف (در سطح واحد دستگاه تا 3 امتیاز(با تایید مدیر واحد) و در سطح دستگاه تا 7 امتیاز )

ارایه طرح‌های اجرایی(با تأیید دفتر طرح و برنامه دستگاه تا 4 امتیاز، طرح منجر به صدور مصوبه یا بخشنامه تا 7 امتیاز و طرح منجر به تصویب قانون تا 10 امتیاز)

دریافت تشویق ها شامل: نشانهای دولتی و تقدیرنامه از رییس‌جمهور(10امتیاز)، وزیر یا معاون رییس‌جمهور(8امتیاز)، معاون وزیر و مقامات همطراز (7 امتیاز)، استاندار(8 امتیاز)،معاونان دستگاه‌های وابسته(5امتیاز)، مدیرکل یا مقامات همطراز(4امتیاز) و مقامات پایین‌تر(2امتیاز)، کسب عنوان کارمند نمونه(10امتیاز)، دریافت تقدیرنامه طبق ضوابط طرح تکریم(5امتیاز)

10

 

 

2

و

3

مهارتها و توانمندیها و خدمات برجسته : امتیاز این دو محور بر اساس نتیجه به دست آمده از بخش الف همین فرم تعیین می‌گردد.

40

 

4

آموزش

- آموزش به هر همکار با تأیید همکار و مدیر واحد 2 امتیاز(حداکثر 10 امتیاز)

- تدریس در زمینه شغل مورد تصدی در دوره‌های عمومی یا تخصصی (با تایید مدیر تا 10 امتیاز)

- کسب موفقیت‌های ویژه شامل:(دریافت تاییدیه و جایزه از مراکز معتبر تخصصی مرتبط(10 امتیاز)، تالیف یا ترجمه کتاب در زمینه شغلی(تالیف 20 و ترجمه 10 امتیاز) ، تالیف یا ترجمه مقاله در زمینه شغلی(تالیف10 و ترجمه 5 امتیاز) ، سخنرانی در همایش علمی مرتبط(10 امتیاز) و تدوین گزارش تخصصی مرتبط با شغل با تایید بالاترین مقام دستگاه(10 امتیاز))

20

 

5

رضایت ارباب رجوع

- رضایت مندی از کارمندان دارای ارباب رجوع (بر اساس نظرسنجی انجام شده؛ عالی تا 10 امتیاز، خوب تا 7 امتیاز، متوسط تا 4 امتیاز )

-رضایت از کارمندان بدون ارباب رجوع (با نظر مدیرمسئول و با در نظر گرفتن معیارهای؛ رعایت شعائر و اخلاق اسلامی در محیط کار، رعایت انضباط اداری شامل؛ حضور به موقع در جلسات و انجام به موقع وظایف و تکالیف محوله) (عالی تا 10 امتیاز، خوب تا 7 امتیاز، متوسط تا 4 امتیاز )

-رضایت همکاران (عالی تا 10 امتیاز، خوب تا 7 امتیاز، متوسط تا 4 امتیاز )

20

 

جمع کل

100

 

 

 تایید ارزیابی شونده:(نام و نام‌خانوادگی، تاریخ و امضا)                                                                                             تایید ارزیابی کننده:(نام و نام‌خانوادگی، تاریخ و امضا)

 

 

 

 

توجه- تکمیل فرم نیازمند مطالعه دقیق این مصوبات می باشد: تصمیم نامه شماره 4225/44327 تاریخ 14/1/1389، دستورالعمل شماره 27911/200 تاریخ 28/5/1389، بخشنامه شماره 43512/200 تاریخ 22/8/1389، تصویب نامه شماره 6653/206 تاریخ 23/3/1390، بخشنامه شماره 55588/200 تاریخ27/10/1389، آیین نامه شماره 231327/ت43915ک تاریخ 21/11/1388، بخشنامه شماره 14593 /200 تاریخ 21/2/1388، تصویب نامه شماره 76294/ت36095هـ تاریخ 10/4/1388 و دستورالعمل تکمیل همین فرم ها

 

 

 

فرم شماره (3) محورها و شاخص های ارزیابی عملکرد کارمندان[12]

مشخصات ارزیابی شونده:

1- نام دستگاه:  ..................................................

2- نام و نام خانوادگی: ...................................

3- کد ملی:  .........................................

4- عنوان پست سازمانی: ..................................

5- واحد سازمانی:  ..........................................

6- دوره ارزیابی از تاریخ 1/1/  13  تا تاریخ  29/12/  13

الف) شاخص‌های اختصاصی

 شرح

 

ردیف   

محورهای ارزیابی[13]

شاخص های ارزیابی[14] (ماموریت‌های محوله)

واحد سنجش

هدف مورد انتظار

سقف امتیاز

عملکرد

امتیاز مکتسبه[15]

تحلیل عملکرد(علل عدم تحقق اهداف، نقاط قوت و ضعف و ارایه راهکارها)[16]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

جمع امتیاز

40

 

 

 

                     

 

فرم شماره (3) محورها و شاخص های ارزیابی عملکرد کارمندان (ادامه)

  شرح

 

ردیف   

محورها

ب) شاخص‌های عمومی

سقف امتیاز

امتیاز مکتسبه

تحلیل عملکرد(علل عدم تحقق اهداف، نقاط قوت و ضعف و ارایه راهکارها)

1

ابتکار و خلاقیت

-استفاده از فناوریهای نوین و نرم‌افزارهای کاربردی در انجام وظایف (با نظر مدیر مستقیم ؛ عالی تا 8 امتیاز، خوب تا 5 امتیاز، متوسط تا 3 امتیاز )

- تکمیل ستون "تحلیل عملکرد"(علل عدم تحقق اهداف) (با نظر مدیر مستقیم ؛ عالی تا 5 امتیاز، خوب تا 3 امتیاز، متوسط تا 2 امتیاز )

-مستندسازی تجربیات[17] (در سطح کشور تا 7 امتیاز، در سطح دستگاه تا 5 امتیاز ، در سطح معاونت دستگاه تا 3 امتیاز و در سطح واحد دستگاه تا 2 امتیاز)

10

 

 

 

ارایه پیشنهاد برای بهبود انجام وظایف (در سطح واحد دستگاه تا 3 امتیاز(با تایید مدیر واحد) و در سطح دستگاه تا 7 امتیاز )

ارایه طرح‌های اجرایی(با تأیید دفتر طرح و برنامه دستگاه تا 4 امتیاز، طرح منجر به صدور مصوبه یا بخشنامه تا 7 امتیاز و طرح منجر به تصویب قانون تا 10 امتیاز)

دریافت تشویق ها شامل: نشانهای دولتی و تقدیرنامه از رییس‌جمهور(10امتیاز)، وزیر یا معاون رییس‌جمهور(8امتیاز)، معاون وزیر و مقامات همطراز (7 امتیاز)، استاندار(8 امتیاز)،معاونان دستگاه‌های وابسته(5امتیاز)، مدیرکل یا مقامات همطراز(4امتیاز) و مقامات پایین‌تر(2امتیاز)، کسب عنوان کارمند نمونه(10امتیاز)، دریافت تقدیرنامه طبق ضوابط طرح تکریم(5امتیاز)

10

 

 

2

و

3

مهارتها و توانمندیها و خدمات برجسته : امتیاز این دو محور بر اساس نتیجه به دست آمده از بخش الف همین فرم تعیین می‌گردد.

40

 

4

آموزش

- آموزش به هر همکار با تأیید همکار و مدیر واحد 2 امتیاز(حداکثر 10 امتیاز)

- تدریس در زمینه شغل مورد تصدی در دوره‌های عمومی یا تخصصی (با تایید مدیر تا 10 امتیاز)

- کسب موفقیت‌های ویژه شامل:(دریافت تاییدیه و جایزه از مراکز معتبر تخصصی مرتبط(10 امتیاز)، تالیف یا ترجمه کتاب در زمینه شغلی(تالیف 20 و ترجمه 10 امتیاز) ، تالیف یا ترجمه مقاله در زمینه شغلی(تالیف10 و ترجمه 5 امتیاز) ، سخنرانی در همایش علمی مرتبط(10 امتیاز) و تدوین گزارش تخصصی مرتبط با شغل با تایید بالاترین مقام دستگاه(10 امتیاز))

20

 

5

رضایت ارباب رجوع

- رضایت مندی از کارمندان دارای ارباب رجوع (بر اساس نظرسنجی انجام شده؛ عالی تا 10 امتیاز، خوب تا 7 امتیاز، متوسط تا 4 امتیاز )

-رضایت از کارمندان بدون ارباب رجوع (با نظر مدیرمسئول و با در نظر گرفتن معیارهای؛ رعایت شعائر و اخلاق اسلامی در محیط کار، رعایت انضباط اداری شامل؛ حضور به موقع در جلسات و انجام به موقع وظایف و تکالیف محوله) (عالی تا 10 امتیاز، خوب تا 7 امتیاز، متوسط تا 4 امتیاز )

-رضایت همکاران (عالی تا 10 امتیاز، خوب تا 7 امتیاز، متوسط تا 4 امتیاز )

20

 

جمع کل

100

 

 

 تایید ارزیابی شونده:(نام و نام‌خانوادگی، تاریخ و امضا)                                                                                              تایید ارزیابی کننده:(نام و نام‌خانوادگی، تاریخ و امضا)

 

 

 [1] منظور از کارمندان؛ تمامی افرادی است که مشمول قسمت الف و ب بند 4 این دستورالعمل نیستند.

 

[2] محورهای ارزیابی برگرفته از برنامه های عملیاتی سالانه دستگاه می‌باشد.

[3] اهداف عملیاتی هر یک از واحدها تبدیل به شاخص های قابل سنجش در خصوص هر یک از کارکنان می‌شود. بدیهی است در خصوص هر یک از کارمندان، شاخصها متفاوت خواهد بود.

 [4]امتیاز مکتسبه هر یک از شاخص‌ها با این فرمول محاسبه می‌شود:           سقف امتیاز *  عملکرد                                               

                                                                                           -------------              

                                                                                                هدف مورد انتظار

 

[5] امتیازدهی شاخص‌های اختصاصی منوط به تکمیل ستون "تحلیل عملکرد" می‌باشد.

[6]مدیران و کارمندانی که بیش از 24 سال سابقه داشته و نسبت به جمع آوری و مستندسازی تجربیات خود در قالب مقاله، کتاب، جزوه، پایان نامه و ... اقدام نمایند، بر اساس کیفیت اقدام امتیازدهی می گردد.

[7] محورهای ارزیابی برگرفته از برنامه های عملیاتی سالانه دستگاه می‌باشد.

[8] اهداف عملیاتی هر یک از واحدها تبدیل به شاخص های قابل سنجش در خصوص هر یک از کارکنان می‌شود. بدیهی است در خصوص هر یک از کارمندان، شاخصها متفاوت خواهد بود.

 [9]امتیاز مکتسبه هر یک از شاخص‌ها با این فرمول محاسبه می‌شود:           سقف امتیاز *  عملکرد                                               

                                                                                           -------------             

                                                                                                هدف مورد انتظار

 

[10] امتیازدهی شاخص‌های اختصاصی منوط به تکمیل ستون "تحلیل عملکرد" می‌باشد.

[11]مدیران و کارمندانی که بیش از 24 سال سابقه داشته و نسبت به جمع آوری و مستندسازی تجربیات خود در قالب مقاله، کتاب، جزوه، پایان نامه و ... اقدام نمایند، بر اساس کیفیت اقدام امتیازدهی می گردد.

[12] منظور از کارمندان؛ تمامی افرادی است که مشمول قسمت الف و ب بند 4 ماده 1 این دستورالعمل نیستند.

[13] محورهای ارزیابی برگرفته از برنامه های عملیاتی سالانه دستگاه می‌باشد.

[14] اهداف عملیاتی هر یک از واحدها تبدیل به شاخص های قابل سنجش در خصوص هر یک از کارکنان می‌شود. بدیهی است در خصوص هر یک از کارمندان، شاخصها متفاوت خواهد بود.

 [15]امتیاز مکتسبه هر یک از شاخص‌ها با این فرمول محاسبه می‌شود:           سقف امتیاز *  عملکرد                                               

                                                                                           -------------             

                                                                                                هدف مورد انتظار

 

[16] امتیازدهی شاخص‌های اختصاصی منوط به تکمیل ستون "تحلیل عملکرد" می‌باشد.

[17]مدیران و کارمندانی که بیش از 24 سال سابقه داشته و نسبت به جمع آوری و مستندسازی تجربیات خود در قالب مقاله، کتاب، جزوه، پایان نامه و ... اقدام نمایند، بر اساس کیفیت اقدام امتیازدهی می گردد.