شماره: 262770/ت43913ك

      تاريخ : 27/12/1388         

 

 

 

 

 

بسمه تعالي

 

با صلوات بر محمد و آل محمد""

معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رييس جمهور
      

وزيران عضو كميسيون امور اجتماعي و دولت الكترونيك در جلسه مورخ 13/10/1388 بنا به پيشنهاد معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رييس جمهور و به استناد تبصره (3) ماده (46) قانون مديريت خدمات كشوري ـ مصوب1386ـ و با رعايت بند (ط) تصويب‌نامه شماره 158785/ت38856هـ مورخ 1/10/1386، آيين‌نامه اجرايي ماده يادشده را به شرح زير تصويب نمودند:

آيين‌نامه اجرايي دوره آزمايشي خدمت رسمي

      

ماده1ـ به منظور تشخيص صلاحيت‌هاي موضوع بند (الف) ماده (46) قانون مديريت خدمات كشوري، « كارگروه تخصصي تعيين صلاحيت كارمندان رسمي» با تركيب ذيل در دستگاه اجرايي تشكيل مي‌شود:
       الف ـ معاون ثابت دستگاه اجرايي با عناوين مشابه (رييس).
       ب ـ مسئول واحد توسعه منابع انساني دستگاه اجرايي (دبير).
       ج ـ مسئول واحد محل خدمت كارمند.
       د ـ مسئول واحد ارزشيابي دستگاه اجرايي.
       هـ ـ يك نفر متخصص سنجش و اندازه‌گيري با معرفي بالاترين مقام دستگاه اجرايي.
       ماده2ـ شرح وظايف كارگروه، معيارهاي احراز صلاحيت‌ها، حداقل امتياز لازم دوره‌هاي آموزشي، فرايند صدور حكم استخدامي قطعي و يا نحوه اعمال يكي از روش‌هاي مذكور در تبصره (1) ماده (46) براساس دستورالعملي است كه به تصويب شوراي توسعه مديريت و سرمايه انساني خواهدرسيد.
       ماده3ـ انتقال كارمند به ساير دستگاه‌هاي اجرايي و اعزام به مأموريت در طي دوره آزمايشي بلامانع است.
       اين تصويب‌نامه در تاريخ 22/12/1388 به تأييد مقام محترم رياست جمهوري رسيده است

 

 

 

معاون اول رئيس جمهور

    محمدرضا رحيمي