دستورالعمل امتیاز دهی شاخص‌های عمومی ارزیابی عملکرد دستگاه های ملی برای سال1388
ساعت ۱٠:٥٦ ‎ق.ظ روز یکشنبه ۱٦ خرداد ،۱۳۸٩  کلمات کلیدی:

بسمه تعالی

                                                                    شماره: 7353/213

                                                                    تاریخ: 26/2/1389

برادر ارجمند جناب آقای

وزیر/ معاون محترم

 

با سلام؛ در اجرای «آیین‌نامه ارزیابی عملکرد دستگاه‌های اجرایی کشور» (موضوع تصویبنامه شماره 44642/ت27701هـ تاریخ 28/10/1381هیأت وزیران) و مواد 81 و 82 قانون مدیریت خدمات کشوری و به منظور سنجش میزان موفقیت دستگاه‌ها در راستای تحقق اهداف و وظایف محول شده و نیز، تکالیف تعیین شده در قانون برنامه چهارم توسعه و مصوبات هیأت محترم دولت، شاخص‌های عمومی و مستندات هر یک از شاخص‌ها برای سال 1388، در وب‌سایت معاونت توسعه مدیریت و سرمایه‌ انسانی رییس‌جمهور به نشانی www.mdhc.ir  قرار گرفته‌است.

خواهشمند است مقرر فرمایید، فرم‌های خودارزیابی شاخص‌های عمومی (ستون "امتیاز خود ارزیابی"، جداول "نتایج عملکرد" و "تحلیل عملکرد" شامل نقاط قوت، ضعف و اقدام‌های لازم برای بهبود) تکمیل و پس از تایید شورای  تحول‌اداری آن دستگاه در قالب گزارش جامعی حداکثر تا تاریخ 31/3/1389 به‌صورت لوح فشرده(CD) به امور مدیریت عملکرد این معاونت ارسال گردد.

خاطر نشان می‌نماید، بخشنامه جشنواره شهید رجایی، دستورالعمل انتخاب مدیران و کارمندان برگزیده و نحوه تقدیر از برگزیده‌ها و همچنین شاخص‌های اختصاصی آن دستگاه متعاقبا" ارسال خواهد شد.بدیهی است بر اساس ماده (7) آیین‌نامه، نتایج حاصل از ارزیابی باید در راستای ارتقای پاسخگویی و شفافیت، تصحیح اهداف، سیاست‌ها، وظایف و برنامه‌ها و نهایتاً ارتقای بهره‌وری و بهبود عملکرد دستگاه مورد استفاده قرار گیرد.

‌شایان ذکر است، کارشناسان امور مدیریت عملکرد (شماره تلفن 88755226) آماده هرگونه همکاری، همفکری و هماهنگی می‌باشند.

 

                                                                                                                                                 احمد بزرگیان

                                              معاون نوسازی و تحول اداری

رونوشت:

  

معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور

 

 

دستورالعمل امتیاز دهی شاخصهای عمومی ارزیابی عملکرد دستگاه های اجرایی برای سال 1388

(سطح ملی)

 

 

 

 

 معاونت نوسازی و تحول اداری

امور مدیریت عملکرد

فرم شاخصهای عمومی ارزیابی عملکرد دستگاه‌های اجرایی کشور 1388

محورها

شاخص‌های کلی عملکرد

امتیاز

خود ارزیابی

امتیاز مکتسبه

1-  اثربخشی و کارایی در فرایندها و روش ها(120)

1-1- اجرای نظام قیمت تمام شده

1-2- بهبود فرایندها

1-3- اجرا و استمرار نظام پذیرش و بررسی پیشنهادها

25

60

35

 

 

2- اصلاح  ساختارهای سازمانی(210)

2-1- اصلاح تشکیلات و تمرکز زدایی

2-2- کاهش تعداد نیروی انسانی

2-3- جابجایی نیروی انسانی از حوزه مرکزی به واحدهای استانی

2-4- واگذاری تصدی های دستگاه های دولتی به بخش غیر دولتی

75

20

50

65

 

 

3- ارتقای

 رضایتمندی مردم(130)

3-1- استقرار نظام پاسخگویی

3-2- نتایج اجرای طرح نظرسنجی

50

80

 

 

4-  توسعه دولت الکترونیک(185)

4-1- توسعه جایگاه اینترنتی

4-2- ایجاد سیستم های مکانیزه عمومی

4-3- ایجاد بانک های اطلاعاتی تخصصی

4-4- اجرای برنامه آموزش فناوری اطلاعات به کارکنان

4-5- ورود اطلاعات و خدمات دستگاه به پورتال مردم

60

20

15

15

75

 

 

5- استقرار نظام مدیریت عملکرد(140)

5-1- برنامه راهبردی

5-2- استقرار نظام ارزیابی عملکرد

40

100

 

 

6- ساماندهی و توانمند سازی منابع انسانی(115)

6-1- حفظ و توسعه منابع انسانی

6-2- استقرار نظام شایسته گرایی

6-3- آموزش و بهسازی نیروی انسانی

30

25

60

 

 

7- ارتقای سلامت اداری(100)

7-1- برنامه ارتقای سلامت اداری

7-2- پیشگیری و مبارزه با رشوه

50

50

 

 

 

 

 

1- محور اثربخشی و کارایی در فرایندها و روش ها ( 120 امتیاز)

 

شاخص اول

اجرای نظام قیمت تمام شده

25  امتیاز

جمع امتیاز نهایی: ...

 

ردیف

عنوان فعالیت‌

درصد/ تعداد

حداکثر امتیاز

امتیاز

خود ارزیابی

امتیاز نهایی

1

چند واحد به عنوان واحد مجری تعیین شده است؟

 

5

 

 

2

قیمت تمام شده (یا هزینه تمام شده) چه تعداد از واحد هایی که به عنوان واحد مجری تعیین شده اند، محاسبه شده اند؟

 

10

 

 

3

چند درصد از کارکنان دستگاه اجرایی، در واحدهایی که قیمت تمام شده آنها محاسبه شده است شاغل هستند؟(بر مبنای پست های اشغال شده و تشکیلات مصوب)

 

10

 

 

 

مستندات شاخص: دستور‌العمل اجرایی ماده 144 قانون برنامه چهارم توسعه (بخشنامه شماره 34282/101 تاریخ 1/3/1384) و آیین‌نامه اجرایی مربوط (تصویب‌نامه شماره 18136ت28624هـ تاریخ 8/4/82 هیئت وزیران) و ماده 16 و 33 قانون مدیریت خدمات کشوری

نتیجه اجرای شاخص:

جدول نتایج اقدام های قیمت تمام شده

ردیف

عناوین واحدهای مجری

محاسبه قیمت تمام شده(بلی/خیر)

درصد کارکنان شاغل در واحد مجری

1

 

 

 

جمع

 

 

 

 

 

شاخص دوم

بهبود فرایندها

60 امتیاز

جمع امتیاز نهایی...

 

ردیف

عنوان فعالیت‌

تعدادکل فرآیند

تعداد

(عملکرد)

درصد

حداکثر امتیاز

امتیاز

خود ارزیابی

امتیاز نهایی

1

روش های اختصاصی

مستند سازی فرایندها

 

 

 

2

 

 

اصلاح فرایندها

 

 

 

5

 

 

اتوماسیون فرایندها

 

 

 

5

 

 

ارائه غیر حضوری خدمت

 

 

 

6

 

 

نتایج و دستاوردها

کاهش هزینه انجام فرایند

 

 

 

4

 

 

افزایش سرعت انجام فرایند

 

 

 

4

 

 

افزایش رضایتمندی دریافت کنندگان خدمت

 

 

 

4

 

 

2

روش های مشترک

مستند سازی فرایندها

 

 

 

2

 

 

اصلاح فرایندها

 

 

 

5

 

 

اتوماسیون فرایندها

 

 

 

5

 

 

ارائه غیر حضوری خدمت

 

 

 

6

 

 

نتایج و دستاوردها

کاهش هزینه انجام فرایند

 

 

 

4

 

 

افزایش سرعت انجام فرایند

 

 

 

4

 

 

افزایش رضایتمندی دریافت کنندگان خدمت

 

 

 

4

 

 

مستندات شاخص: مصوبه شماره253/14 تاریخ 6/9/1378 و مصوبه شماره 18540/13.ط تاریخ 10/2/1381 شورای‌عالی اداری  و ماده 36 قانون مدیریت خدمات کشوری .

توجه: امتیاز این شاخص در صورتی قابل محاسبه است که احصا روش ها انجام شده باشد. تعیین درصد امتیازات مستندسازی، بازنگری، اصلاح و مکانیزه نمودن به تعداد موارد انجام شده در هریک از فعالیت های فوق  از کل روش های شناسایی شده محاسبه می گردد.

نتیجه اجرای شاخص:

نتیجه اجرایی این شاخص از جدول بالا استخراج می شود.

 

 


شاخص سوم

اجرا و استمرار نظام پذیرش و بررسی پیشنهادها

35  امتیاز

جمع امتیاز نهایی…

 

ردیف

عنوان فعالیت‌

درصد تحقق

حداکثر امتیاز

امتیاز

خود ارزیابی

امتیاز نهایی

1

استقرار نظام پذیرش و بررسی پیشنهاد و تشکیل کمیته های مربوط

 

2

 

 

2

تعیین روش ارایه و زمینه‌های پیشنهاد و دامنه امتیازها و فرآیند پرداخت پاداش

 

2

 

 

3

نرخ مشارکت (تعداد پیشنهاددهندگان تقسیم بر کل کارکنان ضرب در عدد صد)

 

5

 

 

4

درصد پیشنهادهای اجرا شده (تعداد پیشنهادهای اجرا شده تقسیم بر تعداد پیشنهادهای قابل اجرا ضرب در عدد صد)

 

4

 

 

5

نتایج حاصل از اجرای پیشنهادها[1]:  -  میزان کاهش هزینه‌ها

                                          -  میزان افزایش سرعت انجام کار

                                    -  میزان افزایش رضایت ارباب رجوع

 

5

5

5

 

 

6

انجام امور مربوط به فرهنگ سازی، آموزش و اطلاع رسانی در زمینه نظام پیشنهادها

 

3

 

 

7

ایجاد بانک اطلاعاتی الکترونیکی با درج مشخصات کامل پیشنهاد و پیشنهاد دهنده[2]

 

4

 

 

مستندات شاخص: مصوبه شماره430/013ط تاریخ 15/12/79 شورای‌عالی اداری و بخشنامه‌ شماره         195940/1900 تاریخ 24/10/81 سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و ماده 20 قانون مدیریت خدمات کشوری

 

 

 

 

نتیجه اجرای شاخص:

جدول نتیجه اجرای نظام پیشنهاد ها

تعداد کل کارکنان

 

تعداد پیشنهادهای دریافت شده

تعداد پیشنهادهای بررسی شده

تعداد پیشنهادهای اجرا شده

مجموع پاداش پرداخت شده(ریال)

مجموع کاهش هزینه ها پس از اجرای پیشنهادها(ریال)

میزان کاهش زمان انجام کار پس از اجرای پیشنهادها

مکانیزاسیون حاصل از اجرای پیشنهادها

 

 

 

 

 

 

 

 

 

تحلیل عملکرد محور

ارزیابی عملکرد

نقاط قوت:

-

-

-

-

نقاط ضعف:

-

-

-

-

اقدام‌های لازم برای بهبود عملکرد:

-

-

-

-

-

2- محور اصلاح سا ختارهای سازمانی (210 امتیاز)

 

شاخص اول

اصلاح تشکیلات و تمرکز زدایی

75 امتیاز

جمع امتیاز نهایی...

 

ردیف

عنوان فعالیت

درصد تحقق

حداکثر امتیاز

امتیاز

خود ارزیابی

امتیاز نهایی

1

پیشنهاد نمودار تشکیلات جدید

 

2

 

 

2

اجرای نمودار حوزه مرکزی

 

5

 

 

3

بررسی، تصویب و ابلاغ تشکیلات تفصیلی حوزه مرکزی

 

2

 

 

4

بررسی، تصویب و ابلاغ تشکیلات تفصیلی واحدهای خارج از مرکز

 

2

 

 

5

اجرای تشکیلات ابلاغی مصوب شده

 

4

 

 

6

میزان کاهش تعداد کل پست‌های مدیریتی و سرپرستی نسبت به وضع موجود

 

6

 

 

7

میزان کاهش تعداد پست‌های سازمانی نسبت به وضع موجود

 

5

 

 

8

میزان کاهش تعداد واحدها و سطوح سازمانی نسبت به وضع موجود

 

5

 

 

9

میزان واگذاری فعالیت‌های امور خدماتی و پشتیبانی به بخش غیردولتی

 

10

 

 

10

میزان تحقق مصوبات شورای عالی اداری در خصوص انتقال وظایف اجرایی از حوزه مرکزی به واحدهای استانی و شهرستانی

 

10

 

 

11

وظایف اجرایی انتقال یافته از حوزه مرکزی به واحدهای استانی و شهرستانی علاوه بر مصوبات شورای عالی اداری

 

5

 

 

12

تفکیک وظایف و مشاغل حاکمیتی در مجموعه وظایف و مشاغل دستگاه

 

15

 

 

13

میزان تطابق واحدهای سازمانی با قوانین و مقررات مربوط

 

4

 

 

 

مستندات شاخص: ماده 29 و 31 قانون مدیریت خدمات کشوری و جزء الف 1 بند 11 قانون بودجه سال 1388 کل کشور

نتایج اجرای شاخص:

جدول مقایسه پست‌های سازمانی قبل و بعد از اصلاح تشکیلات

قبل از اصلاح

بعد از اصلاح

تعداد کل پست‌ها

تعداد پست‌های مدیریتی و سرپرستی

تعداد واحدها و سطوح سازمانی

تعداد کل پست‌ها

تعداد پست‌های مدیریتی و سرپرستی

تعداد واحدها و سطوح سازمانی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

جدول میزان واگذاری فعالیت‌ها و امور خدماتی و پشتیبانی به بخش غیردولتی

تعداد فعالیت‌ها و خدمات پشتیبانی

تعداد فعالیت‌ها و خدمات پشتیبانی واگذار شده به بخش غیردولتی

درصد

 

 

 

 

جدول مربوط به میزان تمرکززدایی

عناوین وظایف اجرایی قابل انتقال از واحدهای استانی به واحدهای شهرستانی

درج در مصوبه شورای عالی

وضعیت انتقال

علل عدم انتقال

بلی

خیر

انتقال یافته

در حال انتقال

انتقال نیافته

 

 

 

 

 

 

 

 

جمع

 

 

 

 

 

 

جدول مربوط به تفکیک وظایف و مشاغل حاکمیتی و تصدی‌گری

تعداد کل وظایف و مشاغل

تعداد  وظایف و مشاغل حاکمیتی

تعداد وظایف و مشاغل تصدی‌گری

 

 

 

 

 

شاخص دوم

کاهش تعداد نیروی انسانی

20 امتیاز

جمع امتیاز نهایی...

 

نوع استخدام

سال

رسمی

پیمانی

قراردادی

خرید خدمت

کارگر

کارکنان شرکتی

جمع

درصد افزایش(کاهش) در سال 88 نسبت به سال 87

حداکثر امتیاز

امتیاز

خود ارزیابی [3]

امتیاز نهایی

1388

 

 

 

 

 

 

 

 

20

 

 

1387

 

 

 

 

 

 

 

                         

مستند شاخص: کاهش تعداد کارکنان[4] موضوع ردیف 1 بند (و) ماده 145 قانون برنامه چهارم توسعه

 

 

شاخص سوم

جابجایی نیروی انسانی از حوزه مرکزی به واحدهای استانی

50 امتیاز

جمع امتیاز نهایی...

 

 

 

 

 

 

 

ردیف

عنوان فعالیت

درصد تحقق

حداکثر امتیاز

امتیاز

خود ارزیابی

امتیاز نهایی

1

تعیین راهبردهای جابجایی نیرو از حوزه مرکزی به واحدهای استانی

 

15

 

 

2

اطلاع‌رسانی در خصوص موضوع

 

5

 

 

3

میزان جابجایی‌های صورت‌گرفته

 

30

 

 

نتیجه اجرای شاخص:

جدول آمار نیروهای جابجاشده

نوع استخدام

رسمی

پیمانی

سایر

جمع

درصد کاهش

تعدادکل

 

 

 

 

 

تعدادجابجاشده

 

 

 

 

 


شاخص سوم

واگذاری تصدی های دستگاه های دولتی به بخش غیر دولتی

امتیاز۶5

جمع امتیازنهایی...

 

ردیف

عنوان فعالیت

درصد تحقق

حداکثر امتیاز

امتیاز

خود ارزیابی

امتیاز نهایی

1

احصاء تصدی های قابل واگذاری

 

7

 

 

2

تعیین اولویت بندی تصدی ها برای واگذاری

 

7

 

 

3

تعیین روش های قابل واگذاری برای تصدی ها

 

10

 

 

4

اقدامات اجرایی برای واگذاری ها:

1-  رعایت تشریفات مناقصه

2-  تعیین قیمت تمام شده و هزینه سرانه مربوط

3-  تعیین صلاحیت های بخش دولتی برای قبول تصدی

4-  تدوین فرم های قرارداد استاندارد برای واگذاری ها

5-  تعیین میزان صرفه جویی حاصل از واگذاری فعالیت ها

6-  تسهیلات قابل ارایه و ارایه شده به بخش دولتی

7-  تعیین استانداردهای مورد نظر در خصوص انجام فعالیت ها توسط بخش غیردولتی

 

٢٣

 

 

5

اعمال تغییرات تشکیلاتی(کاهش واحد یا پست سازمانی) ناشی از واگذاری تصدی ها در دستگاه اجرایی

 

10

 

 

6

گزارش تفصیلی از میزان و درصد تصدی های واگذار شده به تفکیک حوزه ستادی و واحدهای استانی و شهرستانی به صورت جداول مقایسه ای(ماهانه، شش ماهه و سالانه)

 

8

 

 

مستندات شاخص: ماده 24 قانون مدیریت خدمات کشوری

نتیجه اجرای شاخص:

جدول احصای تصدی‌های قابل واگذاری در ستاد، استان و شهرستان

ردیف

عناوین تصدی‌های قابل واگذاری

اولویت‌بندی تصدی‌ها

تعیین روش‌های قابل واگذاری

وضعیت اجرا

بلی/خیر

نتیجه تغییرات تشکیلاتی ناشی از واگذاری

کاهش واحد

کاهش پست‌ها

 

 

 

 

 

 

 

جمع

 

 

 

 

 

 

 

تحلیل عملکرد محور:

ارزیابی عملکرد

نقاط قوت:

-

-

-

-

-

-

نقاط ضعف:

-

-

-

-

-

-

اقدام‌های لازم برای بهبود عملکرد:

-

-

-

-

 

3- محور ارتقای رضایتمندی مردم (130 امتیاز)

 

شاخص اول

استقرار نظام پاسخگویی

50 امتیاز

جمع امتیاز نهایی...

 

ردیف

عنوان فعالیت‌

درصد تحقق

حداکثر امتیاز

امتیاز

خود ارزیابی

امتیاز نهایی

 

اقدام‌های دستگاه در جهت پاسخگویی به شکایات:

 

 

 

 

1

دسترسی مردم به فرم شکایات درخواست مردمی (فرم شماره یک) و ثبت شکایات و پاسخ‌ها در سیستم اطلاعات مدیریت و قابلیت پیگیری از طریق سیستم.

 

5

 

 

2

-   برنامه دیدار عمومی با مردم جهت رسیدگی به مسایل و شکایات.

 

5

 

 

3

-  مستندسازی و شفاف سازی مراحل، زمان و کیفیت و استانداردهای ارایه خدمات و تغییرات آن ها و اطلاع رسانی از طرق مختلف

 

14

 

 

4

-   دریافت پیشنهادات مراجعان و ارایه آن به نظام پذیرش و بررسی پیشنهادات

 

5

 

 

5

-   شکایات ارایه شده به هیأت‌های رسیدگی به تخلفات اداری

 

5

 

 

6

-   کسب رتبه قابل قبول از مرکز رسیدگی به شکایات مردمی نهاد ریاست جمهوری

 

10

 

 

7

-  وجود ضوابط و دستورالعمل‌های مدون و مصوب در خصوص بهره‌مندی از خدمات رفاهی و پشتیبانی و اجرای دقیق آن

 

6

 

 

             

 

 

مستندات شاخص: نظامنامه مدیریت پاسخگویی به شکایات مردم (تصویب‌نامه شماره 85084/1901 تاریخ 12/5/1384 شورای عالی اداری) و بخشنامه شماره 110030/480 تاریخ 7/9/1385 هیئت دولت و نامه شماره 110852 تاریخ 8/9/1385 دبیرخانه شورای اطلاع رسانی دولت و مواد 27 و 90 قانون مدیریت خدمات کشوری

نتیجه اجرای شاخص

جدول بررسی پاسخگویی به شکایات

تعداد شکایت‌های دریافت‌شده

تعداد شکایت‌های رسیدگی‌شده

درصد

میانگین زمان پاسخگویی به شکایات

 

 

 

 

 

 

 

 

 

شاخص دوم

نتایج اجرای طرح نظرسنجی

80 امتیاز

جمع امتیاز نهایی........

  امتیاز این شاخص براساس جمع بندی نتایج طرح نظرسنجی در قالب جداول مربوط که از سوی استانداری ها صورت می گیرد، از سوی ستاد مرکزی طرح تکریم مردم محاسبه و اعمال می شود.

مستند شاخص: بخشنامه شماره 75794/8/200 تاریخ 14/8/1388 معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی

 

 


4- محور توسعه دولت الکترونیک(185 امتیاز)

 

شاخص اول

توسعه جایگاه اینترنتی

60 امتیاز

جمع امتیاز نهایی...

 
ردیف

عنوان فعالیت

بلی

خیر

حداکثر امتیاز

امتیاز

خود ارزیابی

امتیاز نهایی

1- برنامه جامع فن‌آوری اطلاعات و ارتباطات

ارایه برنامه جامع فن‌آوری اطلاعات و ارتباطات

 

 

5

 

 

 

2- توسعه جایگاه اینترنتی

 

آیا نشانی، تلفن، نمابر و پست الکترونیک دستگاه از طریق جایگاه اینترنتی دستگاه قابل دسترسی است؟) جوابگو بودن)

 

 

5

 

 

آیا روش‌های انجام خدمات به شهروندان همراه با زمان‌بندی انجام آن‌ها بر روی جایگاه اینترنتی دستگاه قابل مشاهده است؟

 

 

5

 

 

آیا فرم‌های مورد نیاز برای انجام خدمات که توسط مردم از طریق جایگاه اینترنتی دستگاه قابل دسترسی هستند؟

 

 

5

 

 

آیا بانک اطلاعاتی برای نگهداری و بازیابی فرم‌های دستگاه    (e-form) وجود دارد؟

 

 

5

 

 

آیا امکان تکمیل و ارسال فرم‌های مرتبط با خدمت از طریق جایگاه اینترنتی دستگاه وجود دارد؟ (چند فرم و اسامی فرم‌ها ذکر شود)

 

 

10

 

 

آیا امکان اخذ خدمت به صورت کاملاً الکترونیکی(e-service) وجود دارد؟ (چند خدمت و اسامی خدمات در جدول زیر ذکر شود)

 

 

25

 

 

مستند شاخص: مواد 37، 38 و40 قانون مدیریت خدمات کشوری و مصوبه شماره 722/13.ط تاریخ 22/4/1381 شورای عالی اداری

 

نتیجه اجرای شاخص:

 

جدول فهرست کلیه خدمات دستگاه

ردیف

نام خدمت

ارایه به صورت الکترونیکی در حال حاضر

در حال اقدام در جهت  الکترونیکی نمودن

برنامه سال آینده برای الکترونیکی نمودن

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

شاخص دوم

ایجاد سیستم های مکانیزه عمومی

20 امتیاز

جمع امتیاز نهایی...

 
ردیف

عنوان فعالیت

بلی

خیر

حداکثر امتیاز

امتیاز

خود ارزیابی

امتیاز نهایی

ایجاد سیستم‌های مکانیزه عمومی

 

آیا دستگاه دارای سیستم پرسنلی مکانیزه می‌باشد؟

 

 

1

 

 

آیا دستگاه دارای سیستم تشکیلات مکانیزه می‌باشد؟

 

 

1

 

 

آیا دستگاه دارای سیستم مالی مکانیزه می‌باشد؟

 

 

1

 

 

آیا دستگاه دارای سیستم عمرانی مکانیزه می‌باشد؟

 

 

1

 

 

آِیا دستگاه دارای سیستم دبیرخانه مکانیزه می‌باشد؟

 

 

1

 

 

آیا دستگاه دارای سیستم اموال و دارایی‌های ثابت مکانیزه می‌باشد؟

 

 

1

 

 

آیا دستگاه دارای سیستم انبار مکانیزه می‌باشد؟

 

 

1

 

 

آیا دستگاه دارای سیستم نقلیه مکانیزه می‌باشد؟

 

 

1

 

 

آیا دستگاه دارای سیستم تعمیر و نگهداری تأسیسات، تجهیزات و ماشین‌آلات مکانیزه می‌باشد؟

 

 

1

 

 

آیا دستگاه دارای سیستم بودجه مکانیزه می‌باشد؟

 

 

1

 

 

آیا دستگاه دارای سیستم تدارکات و خرید مکانیزه می‌باشد؟

 

 

1

 

 

آیا فیلد کد ملی، کد پستی و شناسه ملی اشخاص حقوقی در سیستم‌های فوق‌الذکر تعریف و تکمیل گردیده است؟

 

 

6

 

 

آیا سیستم ها به صورت یکپارچه و در ارتباط با هم وجود دارند؟

 

 

3

 

 

مستند شاخص: مواد 37، 38 و40 قانون مدیریت خدمات کشوری و مصوبه شماره 722/13.ط تاریخ 22/4/1381 شورای عالی اداری

 

 

شاخص سوم

ایجاد بانک های اطلاعاتی تخصصی

15 امتیاز

جمع امتیاز نهایی...

 
ردیف

عنوان فعالیت

بلی

خیر

حداکثر امتیاز

امتیاز

خود ارزیابی

امتیاز نهایی

 بانک‌های اطلاعاتی تخصصی

آیا دستگاه دارای بانک‌های اطلاعاتی تخصصی می باشد ؟ (ذکر نام بانک های اطلاعاتی در فرم زیر)

 

 

15

 

 

مستند شاخص:  مواد 37، 38 و 40 قانون مدیریت خدمات کشوری و مصوبه شماره 722/13.ط تاریخ 22/4/1381 شورای عالی اداری

 

نتیجه اجرای شاخص:

جدول فهرست بانک های اطلاعاتی تخصصی دستگاه

ردیف

نام بانک های اطلاعاتی تخصصی دستگاه

ایجاد شده

در حال شکل گیری

برنامه آینده

 

 

 

 

 

جمع

 

 

 

 

 

 

 

 

 

شاخص چهارم

اجرای برنامه آموزش فناوری اطلاعات به کارکنان

15 امتیاز

جمع امتیاز نهایی...

 
ردیف

عنوان فعالیت

بلی

خیر

حداکثر امتیاز

امتیاز

خود ارزیابی

امتیاز نهایی

 اجرای برنامه آموزش فناوری اطلاعات به کارکنان 

چند درصد از کارکنان دستگاه مطابق بخشنامه شماره 20322/1903تاریخ 3/11/1381، مهارت‌های لازم در خصوص فناوری اطلاعات را آموزش دیده‌اند.

 

 

15

 

 

مستند شاخص:  مواد 37، 38 و 40 قانون مدیریت خدمات کشوری و مصوبه شماره 722/13.ط تاریخ 22/4/1381 شورای عالی اداری

نتیجه اجرای شاخص:

جدول امار کارکنان آموزش دیده در خصوص فناوری اطلاعات

 

تعداد کل کارکنان

(به تفکیک رسمی، پیمانی، قراردادی و ...)

تعداد کارکنانی که تا 3 مهارت فناوری اطلاعات را آموزش دیده اند

درصد

تعداد کارکنانی که حداقل 4 مهارت فناوری اطلاعات را آموزش دیده اند

درصد

 

 

 

 

 

 

 

شاخص پنجم

ورود اطلاعات و خدمات دستگاه به پورتال مردم

75 امتیاز

جمع امتیاز نهایی...

 
ردیف

عنوان فعالیت

بلی

خیر

حداکثر امتیاز

امتیاز

خود ارزیابی

امتیاز نهایی

 ورود اطلاعات و خدمات دستگاه به پورتال مردم

 www.iranmardom.ir

مطابق بخشنامه شماره 88882/100 تاریخ 4/7/1386 اطلاعات چند خدمت از خدمات دستگاه به صورت کامل و شفاف در پورتال مردم ثبت شده است.(تعداد کل اطلاعات خدمات و تعداد اطلاعات ثبت شده در جدول زیر درج شود)

 

 

75

 

 

مستند شاخص:  مواد 37، 38 و 40 قانون مدیریت خدمات کشوری و مصوبه شماره 722/13.ط تاریخ 22/4/1381 شورای عالی اداری

 نتیجه اجرای شاخص:

جدول اطلاعات خدمات ثبت شده در پرتال مردم

ردیف

عنوان خدمت قابل ارائه

ثبت شده در پرتال(بلی/ خیر)

وضعیت ارائه خدمت در پرتال

ثبت روش و مراحل انجام کار

ارائه فرم های مورد نیاز در پرتال

قابلیت تکمیل و ارسال مدارک

ارائه به صورت کاملا الکترونیکی

 

 

 

 

 

 

 

 

جمع

 

 

 

 

 

 

تحلیل عملکرد محور

ارزیابی عملکرد

نقاط قوت:

-

-

-

-

-

 

نقاط ضعف:

-

-

-

-

-

اقدام‌های لازم برای بهبود عملکرد:

-

-

-

-

-

-

 

 


5- محور استقرار نظام مدیریت عملکرد( 1۴0 امتیاز)

 

جمع امتیاز نهایی: ...

40 امتیاز

 برنامه راهبردی

شاخص اول

 

امتیاز نهایی

امتیاز خودارزیابی

حداکثر امتیاز

درصد

تحقق

عنوان فعالیت‌

 

 

40

 

اجرای برنامه راهبردی

مستندات شاخص: مواد 81 و 82 فصل یازدهم قانون  مدیریت خدمات کشوری

توجه1– خلاصه برنامه راهبردی(شامل: عناوین برنامه راهبردی، برنامه های میان مدت و برنامه های عملیاتی به همراه اهداف کمی) نیز در قالب جدول زیر ارایه گردد.

توجه 2- تهیه برش استانی برنامه استراتژیک از اقدام‌های مهمی است که بایستی مد نظر قرار گیرد.

 

نتیجه اجرای شاخص:

عنوان برنامه عملیاتی

عنوان برنامه میان مدت

عنوان برنامه راهبردی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

جمع امتیاز نهایی…

1٠0 امتیاز

استقرار نظام ارزیابی عملکرد

شاخص دوم

 

امتیاز نهایی

امتیاز

خود ارزیابی

حداکثر امتیاز

درصد تحقق

عنوان فعالیت‌

ردیف

 

 

١۵

 

طراحی نظام و ایجاد ساز و کار لازم برای استقرار و اجرای نظام ارزیابی عملکرد (خود ارزیابی)

1

 

 

15

 

تهیه، تدوین و بازنگری شاخص‌های اختصاصی با رویکرد نتیجه گرایی و تعیین ضریب اهمیت و استاندارد آن‌ها

2

 

 

15

 

تعیین برش استانی شاخص‌های اختصاصی، ضریب اهمیت و استاندارد سالانه آن‌ها

3

 

 

٣۵

 

طراحی نرم افزار و مکانیزه نمودن نظام ارزیابی

4

 

 

20

 

تهیه و تدوین گزارش خود ارزیابی (گزارش تحلیلی از شاخص‌های عمومی و اختصاصی ) و ارایه راهکارهای مناسب در جهت بهبود عملکرد و نتایج حاصل از اجرای آن به معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور

5

مستندات شاخص: آیین‌نامه ارزیابی عملکرد دستگاه‌های اجرایی کشور (تصویب‌نامه شماره  44642/ت27701هـ تاریخ 28/10/1381 هیأت وزیران) و مواد 81 و 82 فصل یازدهم قانون  مدیریت خدمات کشوری

نتیجه اجرای شاخص:

ارائه به موقع و صحیح اطلاعات خواسته شده در تمام بندها و فعالیت ها و همچنین گزارش خود ارزیابی در همه محورها

تحلیل عملکرد محور

نقاط ضعف:

-

-

نقاط قوت:

-

-

ارزیابی عملکرد

اقدام‌های لازم برای بهبود عملکرد:

-

-

6-  محور ساماندهی و توانمند سازی منابع انسانی ( 1١۵ امتیاز)

 

 

امتیاز نهایی…

30 امتیاز

حفظ و توسعه منابع انسانی

شاخص اول

 

امتیاز نهایی

امتیاز

خود ارزیابی

حداکثر امتیاز

درصد

تحقق

عنوان فعالیت‌

ردیف

 

 

5

 

رعایت ضوابط بکارگیری نیروی انسانی و آیین‌نامه اجرای بند (و) و (ی) ماده 145 قانون برنامه چهارم توسعه به ویژه سهمیه های خاص و رعایت عدالت و اصل برابری فرصت ها در استخدام(نشر آگهی و برگزاری آزمون استخدامی و رعایت شرایط احراز شغلی)

1

 

 

2

2
2

 

رعایت ضوابط مربوط به طرح های طبقه بندی مشاغل و رعایت پرداخت ها:

- رعایت شرایط احراز از بعد تحصیلی و تجربی و دوره‌های آموزشی براساس نمونه شرح وظایف و مسئولیت‌ها

- کاهش انتصابات موردی و اجرای صحیح ضوابط مربوط به طرح‌های طبقه بندی مشاغل

- اقدامات لازم در خصوص روز آمدی و کارآمدی طرح‌های طبقه‌بندی مشاغل

 

2

 

 

4

5

 

رعایت ضوابط مربوط به بکارگیری نیروهای شرکتی(قراردادکار مشخص):

- تنظیم صحیح قرارداد براساس بخشنامه

- عدم صدور حکم پیمانی برای نیروهای قرارداد کار مشخص بدون طی تشریفات قانونی

3

 

 

10

 

اجرای صحیح فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری و بخشنامه مربوط در خصوص نظام پرداخت کارکنان و همچنین اج رای دستورالعمل پرداخت کمک‌های رفاهی کارمندان دولت

4

مستندات شاخص: آیین‌نامه اجرایی بندهای (و) و (ی) ماده 145 قانون برنامه چهارم توسعه(تصویب نامه شماره25526/ ت 32964 هـ تاریخ 11/5/1384هیأت وزیران و بخشنامه شماره 14593/200 تاریخ 21/2/1388 معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور و مواد 42، 44، 51 و 70 قانون مدیریت خدمات کشوری

 

نتیجه اجرای شاخص:

ردیف

تعداد سهمیه استخدامی

تعداد استخدام شده

عادی

ایثارگر

معلول

سهمیه باقی مانده

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


جمع امتیاز نهایی...

٢۵ امتیاز

استقرار نظام شایسته‌گرایی

شاخص دوم

 

امتیاز نهایی

امتیاز

خود ارزیابی

حداکثر امتیاز

درصد تحقق

عنوان فعالیت‌

ردیف

 

 

 

تشکیل کمیته انتخاب،انتصاب وتغییر مدیران و رعایت شرایط تحصیلی و تجربی لازم پس از احراز شایستگی و عملکرد موفق در مشاغل قبلی با کسب حداقل 60 درصد از امتیازات وبا رعایت بند مربوط به سابقه کار، کارشناسی و مدیریتی

1

 

 

 

 پیشنهاد و معرفی حداقل سه نفر برای هر پست مدیریتی به کمیته   انتخاب مدیران از منابع بانک اطلاعات مدیران و رعایت بند مربوط به انتصاب حداقل 85 درصد از داخل دستگاه و صدور احکام چهارساله و ایجاد و به روز رسانی بانک اطلاعات مدیران

2

 

 

۵

 

ارایه گزارش جامع و دقیق از اجرای مصوبه به معاونت  توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور هر شش ماه

3

مستندات شاخص: مصوبه شماره 1426/1901 تاریخ 11/1/1382 شورای عالی اداری و دستورالعمل اجرایی مربوط (شماره 113517/1804 تاریخ 17/6/1382 ) و مواد 53 الی 57 قانون مدیریت خدمات کشوری

 

 

 

نتیجه اجرای شاخص:

جدول انتصاب های دستگاه

تعداد کل انتصاب در سال 88

میزان انتصاب

صدور احکام چهارساله

بانک اطلاعات مدیران

(بلی/خیر)

مدیران میانی

مدیران پایه

درون سازمان

برون سازمان

درصد

بلی

خیر

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

جمع امتیاز نهایی...

60 امتیاز

آموزش و بهسازی نیروی انسانی

شاخص سوم

 

امتیاز نهایی

امتیاز

خود ارزیابی

حداکثر امتیاز

درصد تحقق

عنوان فعالیت‌

 

 

 

7

 

15

 

 

10

8

 

20

 

اجرای برنامه آموزش کارکنان و سنجش میزان اثربخشی آن:

- تدوین کلیات برنامه‌‌های اجرایی و آموزشی دستگاه در چارچوب تعیین شده و تأیید آن توسط کمیته راهبری آموزش

- اجرای برنامه‌های آموزشی دستگاه در چارچوب کلیات برنامه‌های آموزشی مصوب ( با رعایت 60 ساعت آموزش برای مدیران و 40 ساعت برای کارکنان در طول سال)

- تعیین حداکثر یک درصد از کل اعتبارات سالانه دستگاه و مبادله موافقت‌نامه و تخصیص آن بر اساس برنامه‌های آموزشی مصوب

- برون سپاری آموزشی به تفکیک دوره‌های آموزشی مدیران و کارکنان (بر حسب تعداد و ساعت)

- ارزشیابی دوره‌های آموزشی (برنامه‌ریزی، اجرا، تحلیل و کاربرد نتایج) و سنجش میزان اثربخشی‌ها

نتیجه اجرای شاخص:

جدول ساعات آموزش های برگزار شده

ردیف

دوره های آموزشی برنامه ریزی شده

دوره های آموزشی برگزار شده

تعداد

ساعت

تعداد

ساعت

مدیر

کارمند

مدیر

کارمند

مدیر

کارمند

مدیر

کارمند

 

 

 

 

 

 

 

 

 

جمع

 

 

 

 

 

 

 

 

مستندات شاخص: نظام آموزش کارکنان دولت و دستورالعمل‌های اجرایی آن (بخشنامه‌های 6326/1803 تاریخ 20/1/1385 در اجرای ماده 54 و بندهای (د) و(هـ) ماده 143 قانون برنامه چهارم توسعه، شماره 22554/105 تاریخ 28/12/1380، بخشنامه شماره 112058/1803 تاریخ 20/6/1381، شماره 16926/1803 تاریخ 6/2/1385 و ماده 59 قانون مدیریت خدمات کشوری

تحلیل عملکرد محور

نقاط ضعف:

-

-

-

نقاط قوت:

-

-

-

ارزیابی عملکرد